[Hemsida] [Skicka vykort]


Grundläggande avtalsprincip som inte följs i Sverige
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 13 december 2017

Pacta sunt servanda (latin: "Avtal skall hållas") är en grundläggande princip inom avtalsrätt, civilrätt och internationell rätt. Principen gäller såväl internationella traktater, som privata avtal. Pacta sunt servanda är starkt knutet till tanken om avtalsfrihet som domstolarna skall följa i vårt land- som som inte sker i många fall - som jag tagit del av. Låt mig därför bara få ge ett exempel:

Sedan 3 år pågår tvist i domstol mellan 2 bolag och en enskild firma: Svaranden är Jet Print Storbilder AB, (Jet Print) och kärandena Digital Print Center Sverige och Digital Print Center Europe AB. (DPC) Tvisten inleddes i Stockholms tingsrätt, Svea hovrätt och Högsta domstolen, men överfördes på svarandens begäran till Uddevalla tingsrätt, Hovrätten för Västra Sverige och Högsta domstolen (HD) som hittills efter mer än 3 års processande bara prövat två frågor som handlar om handräckning och rättens till avgångsvederlag.

Högsta domstolen har fortfarande inte uppmärksammat och åtgärdat de jäv, rättegångsfel och försummelser i Uddevalla tingsrätt; och att inte följa befintliga rättsregler som begåtts i samband med mellandom i samband med fordringsanspråken från kärandena i Mål T 391-15.

Digital Print Center har således inte erhållit någon "rättvis rättegång" efter de brott som har begåtts mot dem skett i strid med EU:s direktiv och Den Europeiska Konventionen (Europakonventionen) om de mänskliga rättigheterna, som åberopats i detta mål.

Med anledning av den ensidiga handläggningen till förmån för svaranden Jet Print - mellan DPC och Jet Print - har kärandena nu att hela granskningen av dessa jävsfrågor, rättsregler och rättegångsfel prövas på nytt genom resning. De har yrkat att HD fastställer hur handläggningen av målet skötts - vilka fel tingsrätten har begått, enligt Högsta domstolen eller Hovrätten för Västra Sverige varför de nu yrkar att mellandom i mål T 391-15 på nytt prövas i en högre rättsinstans.

De allvarligaste rättegångsfel som handlagts av Uddevalla tingsrätt som DPC har angivit och vill ha klarlagda av Högsta domstolen eller Hovrätten för Västra Sverige - eftersom kärandena blivit nekade prövningstillstånd i följande rättsinstanser av denna mellandom - i såväl Hovrätten för Västra Sverige som HD och nekat till att få målet överprövat genom sin första resningsansökan.

Kärandena anser även att den senare huvudförhandlingen av målet skall prövas av Stockholms tingsrätt, i Mål T 391-15, som tidigare handlagts i Stockholm - och menar att Uddevalla tingsrätt förverkat sin rätt att handlägga den fortsatta huvudförhandlingen av mål T 391-15 i Uddevalla tingsrätt och att i stället för en objektiv granskning har Uddevalla tingsrätt ensidigt verkat för att för att Jet Print inte skall behöva lämna ut den bevisning, som de anser sig ha rätt till, till enligt både deras avtal, avtalslagen och EU:s direktiv.

Svaranden: Magnus Hansson på Jet Print har erkänt - inför förhör med honom i samband med mellandom - att det funnits utrymme för 30 procent i provision, som man tillämpat mot Jet Prints andra kunder, men inte mot DPC som handelsagent.

Genom de grova rättegångsfel, jäv och den tidsåtgång som detta mål tagit - i strid med Den Europeiska Konventionen om de Mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen) och utan att DPC fått tillgång till den bevisning kärandena har rätt till enligt två skriftliga avtal och EU:s direktiv anser de att Uddevalla tingsrätt i det närmaste agerat som försvarsadvokat för svaranden i stället för att själva läsa igenom och själva tolka var som står i avtalen och vilka förpliktelser som vår huvudman iklätt sig genom att godkänna den enda förändringen - som vi begärt - när det gäller förlängningen av ursprungsavtalet.

Avtalen - som inlämnats som bevisning- är två skriftliga femårsavtal som skall gälla utan avbrott mellan 2009-01-01 fram till 2019-12-31. Kärandena har redan inlämnat bevisning att Jet Print inte lämnat provision från två kunder, trots att kärandena i brev fått uppdrag från detta bolag, vilket skett genom kontakter med ett annat bolag. Kärandena har också visat Jet Print slutat redovisa alla uppdrag från en annan av våra stora kunder - under löpande avtalsperiod - och därefter slutat att redovisa någonting alls.

Vilka andra kunder som Jet Print undanhållit DPC - vet de inte - eftersom Jet Print aldrig orderbekräftat någon av våra kunder i deras namn som de från början kommit överens om; där DPC genom inskickad bevisning skulle kunna visa vilka kunder som de införskaffat - som enligt överenskommelse skulle ha orderbekräftas och offereras i deras namn och varumärke - men som aldrig har skett.

Maria Johnson som är ekonomichef för Jet Print har ju vid förhör inför mellandom erkänt att hon orderbekräftat alla uppdrag i Jet Prints namn - varför det är omöjligt för DPC att utan granskning av Jet Prints samtliga orderbekräftelser och fakturor fastställa vilka kunder som tillhör kärandena under hela avtalsperioden.

Målet överfördes på begäran från Jet Print till Uddevalla tingsrätt, där Jet Print har sitt säte. Svaranden som hänvisade till att de skulle ha fordringar som vi var skyldiga Jet Print, och som Jet Print efter anmälan till Kronfogdemyndigheten i Stockholm, när det i själva verket är tvärtom att DPC har fordringar mot Jet Print på grund av avtalsbrott som de redogjort för i sina inlagor. DPC har också visat att Jet Print aldrig utbetalat 30 procent i provision trots att det framgår av avtalen och Jet Print har erkänt att det finns utrymme för 30 procent för andra kunder.

Kärandena motsatte sig inte förflyttningen av målet till Uddevalla tingsrätt - eftersom Jet Print valde att inte fullfölja påståendet att Jet Print hade fordringar mot DPC i Stockholms tingsrätt, efter Jet Prints anmälan mot DPC hos Kronofogden . Vid genomgång av handlingarna i målet hoppas vi att HD kommer att finna att Uddevalla tingsrätt inte följt gällande rättsregler vare sig när det gäller att följa befintliga avtal mellan parterna eller Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna eller EU:s direktiv som gäller för självständiga handelsagenter.

De skriftiga avtalen - är ju en avsiktsförklaring från bägge parterna - där Uddevalla tingsrätt redan kunnat konstatera att urpsrungsavtalet är ett handelsagenturavtal vilket Jet Print innan rättegången inleddes, nekat till. I och med förlängningen av avtalet är ju detta också ett handelsagenturavtal, där Jet Print samtidigt skriftligen godkänt att vi tillåtits fakturera själva, men senare har Jet Print själva återgått till ursprungsavtalet.

Trots Jet Print valde att bortse från att få frågan om sin egen fordran mot DPC som skulle ha prövats i Stockholms tingsrätt, tog Jet Print upp denna fråga på nytt i Uddevalla tingsrätt, genom att säga att avtalet sades upp för att Jet Print hade en fordran mot DPC, trots att denna del av målet nu måste anses som preskriberad - vilket DPC påpekat för Uddevalla tingsrätt vilket tingsrätten inte tagit hänsyn till - vilket DPC betraktar som både jäv och rättegångsfel.

Uddevalla tingsrätt har i flera omgångar velat avsluta målet - utan att kärandena erhållit den bevisning de har rätt till enligt två avtal, för att kunna precisera deras fordran och inkalla de vittnen vi behöver, vilket DPC också betraktar som jäv och rättegångsfel. Avtalen har skriftligen godkänts och undertecknats av bägge parter.

Jet Print har godkänt att samma avtalsvillkor skall gälla i förlängningsavtalet - med undantag för faktureringen - där Jet Print sedan åtegått till ursprungsavtalet den första urspungsavtalet på nytt även i denna del. Detta innebär ju att Jet Print godkänt att förlängningsavtalet också är ett agentavtal, eftersom arbetet för vår huvudman skall fortsätta som tidigare.

Eftersom Jet Print godkänt att kärandena tillåts fakturera själva och sedan självmant gått tillbaka till det gamla avtalet är det inte längre något skiljer förlängningsavtalet från ursprungsavtalet.

DPC har påpekat för Uddevalla tingsrätt att Jet Print på nytt börjat fakturera våra kunder direkt.Uddevalla tingsrätt har inte beaktat detta vilket kärandena betraktar som både jäv och rättegångsfel.

När Jet Print valde att aldrig fullfölja sin talan mot DPC i Stockholms tingsrätt blev de ålagda att stämma om i Uddevalla tingsrätt vilket DPC betraktar som både jäv och rättegångsfel.

DPC fick också betala för att stämma om vilket var direkt felaktigt eftersom målet bara behövde överföras, vilket de betraktar som både jäv och rättegångsfel av - den fd försvarsadokat, som övergått till domaryrket - som handlade detta ärende från början i Uddevalla tingsrätt för att sedan bytas ut eftersom vi anmälde henne för jäv utan att det blev några följdpåverkningar i domstolens inställning mot oss. Uddevalla tingsrätt har erkänt detta fel.

Genom omstämning i samma mål belastades DPCmed nya arbetsuppgifter och kostnader vilket aldrig hade behövts om målet endast hade överförts till Uddevalla tingsrätt - de tvingades också kopiera alla handlingar i målet och översända dessa till Uddevalla tingsrätt.

I DPC:s avtal som inskickats till såväl Stockholms tingsrätt som till Uddevalla tingsrätt framgår vår rätt att granska Jet Prints bokföring en gång per år i såväl det första avtal i det avtal som är en förlängning av detta avtal nekas DPC att göra denna granskning för att få ut den bevisning som svaranden nekat dem, med hänvisning till att dessa var "företagshemligheter".

DPC anser därför att Uddevalla tingsrätts som nekat att låta dem göra denna granskning är både jäv och rättegångsfel, när det gäller deras begäran om edition och handräckning. DPC har redan under från första avtalets ingående och fram till nu, nekats att granska Jet Prints bokföring. Därför yrkar de nu att HD eller Hovrätten för Västra Sverige i stället fastställer att Jet Print sänder över samtliga orderbekräftelser och offerter under hela perioden från 2009-01-01 fram till att avtalet upphör 2019-12-31 och att den fortsatta handläggningen av målet sker med beaktande vad som står i tvåpartsavtalen domstolen följer EU:s direktiv för självständiga handelsagenter.

Under pågående process i Uddevalla tingsrätt har Jet Print kapat såväl DPC:s hemsida som deras ordersystem - som Jet Print förbundit sig att följa och betala för från starten 2009-01-01 fram till 2019-12-31. Trots inskickad bevisning att så har skett - har Uddevalla tingsrätt vägrat att ta upp denna fråga - vilket DPC betraktar som både grovt rättegångsfel och jäv eftersom Jet Print medgivit att bolaget "stängt av derashemsida" under löpande avtalsperiod, vilket DPC redan bevisat genom inskickad dokumentation. Jet Prints agerande har innburit att vi för närvarande inte kan arbeta alls innan denna tvist är avgjord.

I Mål T 391-15 gällande deras begäran om edition och handräckning åberopar Uddevalla tingrätt bland förarbeten till HaL (prop 1990-91:63 sidan 79) i handräckningsmålet utan att ge svar på hur det skall gå att beräkna provisionen, när Jet Print inte följer deras överenskommelse om att alla våra kunder skall orderbekräftas i deras namn - som deras inskickade broschyrer visar som inlämnats som bevisning- och som upprättats tillsammans med Jet Print.

Min uppfattning är att ingen utom DPC - som självständig handelsagent eller tillsammans med deras revisor - kan beräkna deras provision om inte en ordentlig granskning kan ske av Jet Prints bokföring och att samtliga från Jet Print utgående fakturor och orderbekräftelser nu redovisas under hela avtalsperioden - eftersom det numera är fastslaget att Jet Print orderbekräftat alla deras kunder i sitt eget namn vilket de redan visat strider mot den överenskommelse som utgjorde grunden för deras samarbete.

Att Uddevalla tingsrätt inte tagit hänsyn till denna bevisning som lämnats in i såväl förberedelsen av målet som i sakframställan i mellandomen anser DPC vara jäv och rättegångsfel. Deras gemensamma avsiktsförklaring i tvåpartsavtalet och i dess förlängning är glasklar och går inte att misstolka, som Jet Print nu försöker göra via sina två ombud.

I tvåpartsavtalet framgår ju att "Granskning av Jet Prints eller bifirmans bokföring, att rätta utbetalningar skett, sker på plats i Uddevalla av VD:n personligen eller hans revisor en gång per år". När så inte har fått ske anser de sig ha rätten att genom vitesföreläggande i domstol få del av samtliga offerter från Jet Print under hela avtalsperioden för att kunna fasställa vilka som är våra kunder. Även EU: direktiv för Handelsagenter som Sverige valt att inte följa i detta mål fastslår enligt § 14:

"Agenten har rätt att från huvudmannen få alla upplysningar som denna har tillgång till och som agenten behöver för att kontrollera om provisionsnotan innehåller deprovisionsbelopp som är intjänade. Till sådana upplysningar hör utdrag ur huvudmannens bokföring.

Om huvudmannen inte inom skälig tid efter det att begäran därom framställs lämnar agenten sådana upplysningar som avses i första stycket eller det finns anledning att anta att dessa upplysningar eller uppgifterna i provisionsnotan är oriktiga, har agenten rätt att granska huvudmannens bokföring som behövs"

Det framgår att Uddevalla tingsrätt numera har fastslagit vad Jet Print tidigare har nekat till: att DPC är handelsagent. De anser därför att DPC äger rätten att få ut all dokumentation som vi begär enligt bägge avtalen. De har begärt att få granska Jet Prints bokföring, men nekats, långt innan den rättsliga tvisten blev föremål för prövning:

Att DPC enligt avtalen är handelsagent för Jet Print. framgår genom att tvåpartsavtalet är förlängt utan avbrott. Där avsiktsförklaringen av denna förlängning inte heller går att misstolka av texten: "Avtalet innebär en förlängning av föregående avtal (som är ett handelsagenturavtal. Min anmärkning) som började gälla från den 1 januari 2009 och upphör att gälla den 31.12. Parterna är överens om att avtalet skall gälla från den 1 januari 2014 fram till den 31.12. 2019".

Den enda ändringen som har skett i avtalet är att DPC tillåtits fakturera själva vilket parterna också varit överens om, vilket också framgår av förlängningsavtalet, som Jet själv ändrat på i avtalet när Print på nytt börja debitera våra kunder i sitt eget namn, utan att redovisa några intäkter alls till oss. Några övriga skriftliga och bevittnade avtal finns inte mellan DPC och Jet Print.

Sedan ett kvarts sekel både författare och skribent i finansrätt (med hittills 8 böcker publicerade) och åtskilliga skrivna artiklar i både fack - och dagspress om juridik och ekonomi. Jag också medlem i Europarättsföreningen. Därför ser jag kanske tydligare än de flesta vilka fel som domstolen gjort sig skyldiga till i detta mål och andra mål som jag skrivit om.

Käranden yrkar nu att en granskning av handläggningen av målet sker omgående prövas med tanken jäv och de många rättegångsfel och brott mot rättsregler som skett i detta mål och som fortfarande inte är granskade eller åtgärdade i någon rättsinstans.

Mats Lönnerblad

Ordförande i Bankrättsföreningen
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!
Skampåle för rättvisans skull


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida