[Hemsida] [Skicka vykort]


"En Modernare Rättegång"  (EMR)
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 6 maj 2016

Tingsrättens sammanställning av omfattande mål är en av förutsättningarna för genomförandet av "En modernare rättegång" (EMR) har införts som ny lag i Sverige. Syftet med kravet på tingsrättens sammanställning är att underrätternas utredning av målet måste kvalitetssäkras i första rättsinstans, eftersom Sverige numera infört prövningstillstånd, redan i andra rättsinstans.

En korrekt sammanställning, där bägge parterna tillåts yttra sig efter att tingsrätten genomfört sammanställningen gjorts utgör också den nödvändiga trygghet för parterna, eftersom den måste kommuniceras i god tid före huvudförhandling. Eventuella oklarheter i målet måste därmed synliggöras vilket gör det betydligt lättare för både kammarrätt och hovrätt att avgöra om målet skall få prövningstillstånd.

Den numera lagstadgade sammanställningen vilar på att tingsrätten självständigt upprättar inför huvudförhandlingen enligt 42 kapitlet paragrafen i rättegångsbalken (RB) och på eget initiativ skall tillställas parterna.

Varför detta krav införts är att det ställs höga krav på domares objektivitet - efter att det tjänstemannansvar - som tidigare fanns hos statliga tjänstemän - tagits bort. Några som helst tvivel eller misstankar om jäv eller opartiskhet från domstolen, får inte längre förekomma.

Genom EMR-reformen (prop.2004/05:131) har formerna för bevisupptagningen i hovrätt och vissa andra processuella bestämmelser förändrats. Hovrätternas överprövande roll har gjorts tydligare. Parterna har dock en i princip bibehållen rätt till en fullständig prövning av pågående mål, vilket ställer mycket högre krav än tidigare på handläggningen av målet i första rättsinstans.

Hänvisning till skriftliga handlingar förutsätter således att första rättsinstans tar del av alla aktbilagor i sin sammanställning som finns inskickade i målet och finns upptagna i dagboksbladen redan i första rättsinstans. Dessa måste tillställas parterna för yttrande. Om rätten åsidosätter detta i sin sammanställning - riskerar hela målet att tas om från början - vilket varken gagnar någon av partern eller domstolen.

Den bevisning som någon av parterna åberopat - som finns tillgänglig hos motparten - som motparten åberopat ha rätt till genom både avtal och lag måste också bli tillgänglig inför en slutförhandling i första rättsinstans så parterna har rätt att tillgodogöra sig denna bevisning som de önskar oberopa som slutlig bevisuppgift. Parterna har rätt ta del av denna bevisning och kommentera den innan slutförhandling i första rättsinstans.

Begår någon av vittnena mened bara för att vinna målet eller försöker kränka eller misskreditera motparten och detta kan bevisas, genom muntlig eller skriftlig bevisning måste målet tas om från början antingen i första eller andra rättsinstans eller prövas i sin helhet i Högsta domstolen om det rör sig om ett prejudikatfall.

Min egen förhoppning efter ha läst igenom alla yttrande och beslut som möjliggjort "En modernare rättegång" är att både advokater och domare nu måste ta till sig och börja tillämpa de ny regler som gäller för att Sverige skall de domstolar vi förtjänar och vi kan börja glädja oss åt ett sättsäkrare samhälle.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r> Hemsida