[Hemsida] [Skicka vykort]


Maktens tyranni
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 7 februari 2015

Att en regering är "demokratiskt vald" säger egentligen inget annat om den än att den har utsetts enligt vissa regler och procedurer. Det säger ingenting om dess moraliska halt. Ingenting hindrar att ondskan blir demokratiskt vald.

Det är tvärtom fullt möjligt att hävda att "demokratiska val" i vissa fall tenderar att göda destruktiva och ondskefulla politiska strömningar, skriver Per Svensson i förordet till Fareed Zakarias bok: Frihetens framtid i översättning av Jim Jakobsson (Atlantis förlag 2006)

Författaren Fareed Zakaria som inte döljer att den franske 1800-talstänkaren Tocqueville (han med ""Majoritetens tyranni") är en av hans stora inspirationskällor. Demokrati är en beslutsordning. Eftersom de flesta moderna människor trots allt är rimligt förnuftiga blir också besluten på det hela taget ofta om inte alltid förnuftiga, så i alla fall rimliga.

Hur det står till med den politiska maktens tyranni vet alla svenskar som drabbades av den förra svenska bankkrisen åren 1987 - 1993 när skötsamma företagare fick sina krediter uppsagda och alla tillgångar beslagtagna av de svenska bankerna och staten.

Det vet också alla fastighetsägare som under samma period fick sina fastigheter beslagtagna på samma vis trots att många av dessa fastighetsbolag kunde uppvisa en god lönsamhet. Beslagtagandet av fastigheterna skedde genom att politikerna tvingade fastighetsvärderarna att nedvärdera hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 procent.

För människor i väst betyder demokrati "liberal demokrati": ett politiskt system präglat inte bara av fria och rättvisa val, utan också av rättssäkerhet, maktdelning och skydd av grundläggande fri-och rättigheter som yttrandefrihet, föreningsfrihet, religionsfrihet och egendomsrätt. Den egendomsrätten struntade politikerna i under den värsta bankkrisen i Sveriges historia. Medan bankerna - som var på obestånd fick obegränsat stöd av staten - tvingades de hårt drabbade fastighetsägarna och företagarna att krypa till korset när de i ett slag, fick alla sina tillgångar konfiskerade.

Vad är det då som har hänt med våra yrkeseliter som skulle försvara alla företagen som drabbades ? I första rummet juristerna - som en gång utgjorde ett slags lokal aristokrati med plikter och skyldigheter. Många av dem har förlorat sin prestige och offentliga funktion, och blivit ängsliga fifflare; som hellre gynnar makten än rättvisan. Det visar att de krafter som tidigare vägledde demokratin, snabbt håller på att undergrävas i vårt land.

Det svenska bankväsende har gått samma väg och gynnar hellre storföretagen med generösa krediter och villkor som de mindre och medelstora företagen bara kan drömma m.

Den bästa symbolen för det "västerländska styrelseskicket" borde inte vara vilket parti man röstar på; utan den opartiske domaren, som i Sverige går i bankernas ledband när det gäller de flesta bankmål som inkom i domstolen efter den hemmagjorda svenska bankkrisen.

Ingenting har haft större inflytande på utformandet av den nya världen än kapitalismen, som raserat tusenåriga ekonomiska sociala och kulturella livsmönster. Kapitalismen har skapat en ny värld, som vi borde vara rädda om, i stället för att missbruka, som ofta sker. Därför måste vi ha en kompetent stat som skyddar privategendom. Det har vi inte i Sverige.

Individens fri-och rättigheter, särskilt tryggheten för person och egendom borde vara stabila och självständiga. Domstolarna borde vara helt självständiga i förhållande till centralmakten.

Svenska politiker borde fråga sig varför den amerikanska ekonomin haft ett så starkt uppsving under de senaste två decennierna, medan Sverige nu uppvisar i det närmaste nolltillväxt? Svaret är uppenbart: Amerikas unika entreprenörkultur. Varför förstår inte Ryssland att ställa om till kapitalism? Även om svaret är uppenbart: man har en feodal och marknadsfientlig kultur.

Om man ser hur Sverige har utvecklats sedan 1970 - talet när vårt land införde löntagarfonder, och skatterna, som fortfarande ligger i topp - var världens högsta - blir jag allvarligt oroad. I en demokrati som inte skyddar skötsamma företagare och så fort som bankerna är i kris låter allmänheten och företagen betala notan har man "frihetens framtid" bakom sig.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida