[Hemsida] [Skicka vykort]


Öppet brev till Europarådet
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 25 sept. 2013

BANKRÄTTSFÖRENINGEN
Box 5004, 102 41 Stockholm.
Telefon direkt 076-1427300.
Bankgiro 5594-5463

 

Permanent Representation
to the Council of Europe

67, allé de la Roberts
67000 Strasbourg

Representation.strasbourg@

Attn, Generalsekreterare Thorbjörn Jagland

Refererande till Justitiedepartementets hemsida där det står att: "civilrätten ska vara tydlig och förutsebar. Människor ska kunna känna att rättsväsendet finns till för dem, att lagar är rimliga och relevanta och att rättsväsendet fungerar effektivt och rättssäkert" stämmer detta tyvärr inte med verkligheten, hur företagare och uppfinnare behandlas i Sverige.

Europas viktigaste fråga just nu är hur vi skall kunna skapa ny arbetstillfällen. Europas välstånd och välfärd bygger på en lång tradition av uppfinningar och skapandet av nya företag, som leder till nya arbetstillfällen.

I dag skapas mycket få nya företag med stor tillväxtpotential. Ett stort problem är att de mest värdefulla företagen försvinner innan de har hunnit utvecklats till fullo, när bankerna som skall stötta företagen med jämna mellanrum själva befinner sig på obestånd, och obefogat säger upp krediter eller lägger beslag på företagarnas tillgångar, medan företagen får behålla alla skulderna.

Ett annat – lika stort problem – är att de mest värdefulla uppfinningarna, enligt "Innovators resistance" som menar att patentlagen borde stärkas och att lagen inte används fullt ut och att åklagarmyndigheten borde ha som uppdrag att utreda de brott, som begås mot företagare och uppfinnare.

Metoden dessa kriminella använder sig av kallas för "Kill the inventor" och slutar med att uppfinnare genom en rad olika arrangemang förlorar både sina patent och sin privatekonomi i svåröverskådliga juridiska processer, som i allra flesta fall slutar med att någon bank eller mindre nogräknat storföretag tillåts stjäla både företag och uppfinningar. Vad som måste göras är därför att skydda både företagare, entreprenörer och uppfinnare från den rovdrift de utsätts för som förtal olaga hot, trakasserier och olika typer av bedrägerier.

Låt mig därför ge ett färskt exempel från Sverige hur bankerna gör för att skydda sig själva och sko sig själva på företagens bekostnad. I många år svartlistade Nordbanken, nuvarande Nordea som är Nordens största bank, enligt flera stora artiklar av Carolina Neurath och Joel Dahlberg i Svenska Dagbladet under maj månad 2013 företagare privatpersoner i hemliga och olagliga register – på samma sätt som Romerna misstänkts i nya register – som ni nyss har blivit informerad om – men med den stora skillnaden att företagarna kränks genom falska och ogrundade påståenden, som inte stämmer med verkligheten.

I Nordeas svarta bok registrerades såväl kända brottslingar som oskyldiga kunder som banken inte skulle göra affärer med. Tecken finns på att listor, som jag har tagit del av som innehåller fler än 2.000 namn, fortfarande är aktiv.

Registren är olagliga eftersom listorna både innehåller kränkande omdömen och ekonomisk förtal. Den har spridits till utvalda personer i både andra banker, domstolar polis, åklagare. Fortfarande skadar register helt oskyldiga personer som finns upptagna i dessa olagliga listor.

Registrering av detta slag kan dessutom inte preskriberas eftersom den strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Bankerna använder sig av dessa register både under den förra svenska bankkrisen 1987 – 1993 och under denna globala bankkris för att säga upp krediter och beslagta företagens egendomar, vilket orsakar bestående skador för dem som drabbas.

Som ordförande i Bankrättsföreningen och Sveriges Bankkunders Riksförbund har jag anmält registren till både polis och riksåklagaren – som naturligtvis inte vill utreda dessa brott – och dessutom hävdar att brotten redan är preskriberade trots att denna typ av kriminella handlingar med allvarliga bestående ekonomiska konsekvenser – för alla dem som drabbas – inte kan preskriberas.

Ekobrottsmyndigheten i Sverige utreder heller inte innehållet i dessa register, de svenska bankernas beslagtagande av företag, när de själva befinner sig i kris eller de grova bedrägerier mot enskilda som begås. Patentsintrång kan enligt svensk lag ge fängelse upp till två år.

Enligt svensk rättspraxis är det dock fritt fram att även begå brott mot uppfinnare skriver bland annat Arvid Carlsson som är nobelpristagare och professor emeritus och uppfinnaren och teknologie hedersdoktor Håkan Lans i en debattartikel i Aftonbladet (AB 2013-0-04.) Det är alltså fritt fram i Sverige både att låta bankerna driva skötsamma företag i konkurs och överta alla bolagens tillgångar. Ingen har dömts för patentintrång på över 40 år.

Domare i svenska domstolar kan – på sin ordinarie arbetstid, tjäna enorma belopp på att döma i privata hemliga processer. Sådana domare kan sedan agera i processer inom det ordinarie svenska rättsväsendet mot dem som redan har krossats.

Regeringen måste börja förklara sig hur alla de som drabbats av dessa rättsövergrepp och krossats ekonomiskt skall kunna finansiera sin resningsprocess eller en prövning i Europadomstolen. Rättshjälp kan i inte ges till vare sig entreprenörer, företagare eller oskyldiga uppfinnare som har drabbats.

När det gäller de hemliga och olagliga registren som bankerna använder samt UC-register som används mot företagare har jag så sent som 2013-05-27 anmält detta till Riksåklagaren (DNR ÅM 201374031)som inte vill ta tag i detta ärende utan hänvisat till City Åklagarkammare i Stockholm vill heller inte befatta sig med de hemliga registren och de anser att ärendet är preskriberat trots att någon ordentlig förundersökning fortfarande inte är gjord och inga ansvariga ställts till svars för dessa olagliga register.

Jag yrkar därför att Europarådet tar tag i dessa frågor, eftersom Sverige inte gör det, och trots löften från Sveriges justitieminister Beatrice Ask att hon skall träffa oss för att ta tag i dessa frågor har ingenting hänt, vare sig hur uppfinnare och entreprenörer behandlas i Sverige eller hur vi skall kunna skydda sig mot bankernas och UC:s olagliga register.

Stockholm 2013-09-25

Mats Lönnerblad

Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

 

 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida