[Hemsida] [Skicka vykort]


Evighetsgäldenär
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 27 sept. 2013

Sveriges företagare är oljan i navet och håller Sverige rullande. Devisen att "utan företagandet stannar Sverige" är sann och viktig. Det anser i alla fall Yvonne Andersson (KD) och Anneli Enochson (KD) som i en motion till regeringen från 2011-10-04 vill ha ändringar i inkassolagen, kreditupplysningslagen skuld-saneringslagen och i den svenska preskriptionslagen.

Vi har idag ett system med skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. Lagen är bland annat till för de många företagare som under den svenska bankkrisen 1987 1993 fick alla sina krediter uppsagda och tillgångar beslagtagna av krisbankerna och den svenska statens olika skräpkreditbolag, som lade beslag på alla företagens tillgångar, men lät företagarna behålla skulderna.

I Kronofogdens register finns ungefär 480.000 gäldenärer. Vid en beräkning under hösten 2009 kom man fram till att Sverige hade 22.835 så kallade evighetsgäldenärer. Definitionen av evighetsgäldenärer var gäldenärer som varaktigt haft löneutmätning minst fem år och cirka 2.700 i minst 10 år. Detta är människor som kan få svårt att hyra en släpkärra, eller en videofilm eftersom de har betalningsanmärkning.

Kronofogdemyndigheten kom i januari 2008 ut med en utredning, "Alla vill göra rätt för sig", som utifrån nya perspektiv ser på evighetsgäldenärens situation. I uppdraget ingick att titta på hur "typgäldenären ser ut. Varför blir man skuldsatt ? Vad är grundorsakerna till att en gäldenär inte betalar sina skulder ?

Ett gallupföretag har intervjuat ett flertal gäldenärer . I alla dessa gäldenärers liv har något tragiskt hänt. Det framgår tydligt i allra flesta evighetsgäldenärer vill göra rätt för sig, men saknar eller som bland annat genom de svenska krisbankernas och statens agerande har fråntagits möjligheten att betala sina skulder.

Vem som är att betrakta som överskuldsatt, är en annan viktig fråga undersökningen problematiserar och utreder. Enligt undersökningen definieras överskuldsatt utifrån gäldenärens egen upplevelse av skuldsituationen. Många forskare menar att en subjektiv beskrivning som utgångspunkt ger det bästa underlaget för att definiera och kunna beräkna antalet överskuldsatta i Sverige.

Överskuldsatt är alltså den som själv upplever sig ha ständigt återkommande problem med att inte kunna betala sina räkningar. Med grund i denna definition beräknas i Kronofogdens undersökning antalet överskuldsatta uppgå till minst 400.000 personer. Överskuldsättningen bedöms kosta samhället 30-50 miljarder kronor. En förbättring av evighetsgäldenärernas situation är därför mycket angelägen.

Rikskronofogden Eva Liedström Adler har föreslagit ett system liknande det man har i

Finland där skulden definitivt avskrivs efter 15 år. Hon menar att en absolut preskription skulle innebära ett större gemensamt ansvarstagande mellan den som lånar ut pengar och den som lånar. En villkorslös avskrivning eller, som man kallar det, absolut preskription, efter 15 år retroaktivt skulle frigöra för alla dessa människor och ge dem ett nytt liv. Fordringsägarna har redan avskrivit fordringarna, endast inkassobolagen som köpt fordringarna och driver dem i eget intresse håller dem vid liv.

Övertag av privata fordringar genom privat inkassoverksamhet borde omedelbart förbjudas. Det finns inget samhällsekonomiskt intresse av att privatpersoner ska starta fåmansbolag för att sko sig på de överskuldsatta. Sådan inkassoverksamhet bör få tillstånd att bedrivas endast i större börsnoterade aktiebolag och inkassolagens tillståndskriterier bör därmed skärpas.

Man har köpt fordringarna av bankerna för en spottstyver och kräver sedan full betalning, plus ränta. En liknande motion behandlades under förra mandatperioden och fick avslag, Yvonne Andersson och Anneli Enochson hade hoppats att förslaget under detta riksmöte kommer att antas av riksdagen.

Mitt eget förslag är i första hand att alla de företagare som orättfärdigt drabbades att uppsägning av krediter och beslagtagande av egendom omgående får upprättelse genom att få ersättning för den stora skada de drabbades av när bankerna var på obestånd under den förra svenska bankkrisen 1987 1993.

I andra hand anser jag att en omedelbar skuldavskrivning genomförs, så att de företagare som tvingats processa i domstol för att få upprättelse, men misslyckats genom att det svenska samhället prioriterar bankernas överlevnad före företagarnas omgående blir av med sina skulder då de flesta svenskar , genom mina böcker och många artiklar i dags - och fackpress blivit medvetna om att det inte var företagarna, utan bankerna som under den förra bankkrisen var på obestånd och skyldiga att begära sig i konkurs.

Varför skall då allmänheten och företagen behöva betala bankernas skulder är något jag inte kan förstå och där den svenska regeringen hittills svarat med största möjliga tystnad

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida