[Hemsida] [Skicka vykort]


Motionsförslag till Riksdagen
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 19 augusti 2013

Skydd mot stölder av uppfinningar och företag

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att skydda Sveriges uppfinnare, entreprenörer och företagare från stölder av uppfinningar och företag.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen tillsätter en utredning för hur patentlagen kan stärkas och lagarna användas fullt ut för att minska de stölder som begås mot uppfinnare, entreprenörer och företagare.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att rätten för bankerna att obefogat säga upp sina krediter skall upphöra.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att bankernas affärsbankverksamheter måste skiljas från finansbolagsverk-samheter för att minska jävssituationer och öka kreditförsörjningen till uppfinnare, entreprenörer och företag.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att förekomsten och användningen av hemliga bankregister på företagare måste utredas och att det klargörs hur företagare och privatpersoner skall skyddas mot dem.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att förekomsten av jäv vid domares parallella agerande i privata hemliga processer och offentliga domstolar utreds och åtgärder föreslås.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att möjligheten till uppfinnares, entreprenörers och företagares finansiering av processer eller prövningar i Europadomstolen underlättas när de drabbas av de motionen beskrivna rättsövergreppen och fått sin privatekonomi krossad.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de organisationer som verkar för att skydda Sveriges uppfinnare, entreprenörer och företagare ges en röst i utredningar och som remissinstanser samt ges resurser för att bygga ut sin rådgivningsverksamhet.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en översyn görs om hur lämpliga myndigheter och utrikesförvaltningens tekniska attachéer kan ges i uppgift att bevaka rättigheter och utvecklingsmöjligheter för Sveriges uppfinnare, entreprenörer och företagare.

Motivering

För Sveriges uppfinnare, entreprenörer och företagare stämmer inte verkligheten överens med devisen som står på Justitiedepartementets hemsida att:

"Civilrätten ska vara tydlig och förutsebar. Människor ska kunna känna att rättsväsendet finns till för dem, att lagar är rimliga och relevanta och att rättsväsendet fungerar effektivt och rättssäkert".

Sveriges viktigaste fråga är hur nya arbetstillfällen skall kunna skapas. Sveriges välstånd och välfärd bygger på en lång tradition av uppfinningar och skapandet av nya företag, som leder till nya arbetstillfällen, men idag skapas mycket få nya företag med stor tillväxtpotential.

Ett stort problem är att de mest värdefulla uppfinningarna och företagen stjäls innan de har hunnit utvecklats till fullo. Metoden de kriminella använder sig av kallas för "Kill the inventor" och slutar med att uppfinnare genom en rad olika arrangemang förlorar både sina patent och sin privatekonomi. Det sker genom svåröverskådliga juridiska processer, som i allra flesta fall slutar med att uppfinningar och hela företag övertas av någon mindre nogräknad bank eller storföretag. Inte sällan kopplas denna rovdrift med förtal, olaga hot, trakasserier och andra typer av bedrägerier. Läs vidare: Kill the Inventor - En konsekvensanalys av manschettbrottslighet

"Enligt svensk rättspraxis är det fritt fram att begå brott mot uppfinnare", skrev Arvid Carlsson som är nobelpristagare och professor emeritus tillsammans med uppfinnaren och teknologie hedersdoktor Håkan Lans och en rad framträdande andra svenska uppfinnare i en debattartikel i Aftonbladet den 2013-0-04. Patentintrång kan enligt svensk lag ge fängelse upp till två år, men ingen har dömts för patentintrång på över 40 år. Regeringen måste vidta kraftfulla åtgärder för att skydda Sveriges uppfinnare, entreprenörer och företagare från stölder av patent och företag. En

Kreditförsörjningen till uppfinnare, entreprenörer och företagare gör situationen för uppfinnare, entreprenörer och företagare mycket sårbar pga den rättslöshet som gäller lånen. Bankerna har rätt att obefogat säga upp sina krediter, vilket innebär plötslig återbetalning av lån i sin helhet. Effekten av detta blir att banker kan lägga beslag på företagarnas tillgångar, medan företagen får behålla alla skulderna. Det är alltså fritt fram i Sverige för bankerna att driva skötsamma företag i konkurs och överta alla bolagens tillgångar. Eftersom bankerna som skall stötta företagen själva med jämna mellanrum befinner sig på obestånd och använder sig av denna rätt för att stärka sitt egna kapital med hjälp av sina kunders tillgångar. Detta gör att periodvis slås tusentals företag ut och stor osäkerhet för företagens finansiering skapas. Bankrättsföreningen och Sveriges bankkunders riksförbund har en omfattande dokumentation om detta. Denna rätt för bankerna att obefogat säga upp sina krediter måste upphöra.

Rättslösheten accentueras av symbioser mellan bankerna och närstående holdingbolag och riskkapitalbolag. Bankerna har dessutom sedan 2004 integrerats med finansbolag och koncentrerats alltmer till de fyra stora bankkoncernerna. Bankernas egna finansbolagsverksamheter att t.ex. hantera företagssammanslagningar och uppköp skapar ytterligare jävssituationer för kredithanteringen till uppfinnare, entreprenörer och företagare. En återgång till bankuppdelningen före 2004 med affärsbanker fullt åtskilda från finansbolagen skulle därför kunna drastiskt minska möjligheterna till jävsituationer i bankerna. De kreditmöjligheter som bankerna styrt över till sina egna finansbolagsverksamheter skulle då frigöras för en kraftigt utökad utlåning till företag. Dessutom skulle en bankdelning underlätta möjligheterna att hålla igång och skapa mindre banker mer inriktade på utlåning till lokala uppfinnare, entreprenörer och företag.

Ett färskt exempel från Sverige hur bankerna skyddar sig själva på företagens bekostnad är deras möjlighet att hålla företagare och privatpersoner i hemliga och olagliga register. I många år fanns sådana svarta listor hos Nordbanken, nuvarande Nordea som är Nordens största bank, enligt flera stora artiklar av Carolina Neurath och Joel Dahlberg i Svenska Dagbladet under maj månad 2013.

I Nordeas svarta bok registrerades såväl kända brottslingar som oskyldiga kunder som banken inte skulle göra affärer med. Registren är olagliga eftersom listorna både innehåller kränkande omdömen och ekonomisk förtal. De har spridits till utvalda personer i både andra banker, domstolar, polis och åklagare. Fortfarande skadar registren helt oskyldiga personer som finns upptagna i dessa olagliga listor. Bankerna använder sig av dessa register för att säga upp krediter och beslagta företagens egendomar, vilket orsakar bestående skador för dem som drabbas.

Registren är anmälda till både polis, riksåklagaren och Ekobrottsmyndigheten utan åtgärd. Riksåklagaren hävdar dessutom att brotten redan är preskriberade trots att denna typ av kriminella handlingar, med allvarliga bestående ekonomiska konsekvenser för alla dem som drabbas, inte kan preskriberas, eftersom registrering av detta slag strider mot folkrätten. Förekomsten och användningen av dessa hemliga bankregister måste utredas och regeringen måste klargöra hur företagare och privatpersoner skall skyddas mot dem.

Domare i svenska domstolar kan på sin ordinarie arbetstid, tjäna enorma belopp på att döma i privata hemliga processer. Sådana domare kan sedan agera i processer inom det ordinarie svenska rättsväsendet mot dem som redan har krossats.

Rättshjälp kan inte ges till vare sig oskyldiga uppfinnare, entreprenörer eller företagare som har drabbats. En fråga som måste utredas är därför hur uppfinnare, entreprenörer eller företagare som drabbats av rättsövergrepp och fått sin privatekonomi krossad skall kunna få hjälp att finansiera sina processer eller prövningar i Europadomstolen.

Det är bra att Justitieministern utlovat ett möte med drabbade uppfinnare och entreprenörer i samband med Almedalsveckan 2013 men de organisationer som verkar för att skydda Sveriges uppfinnare, entreprenörer och företagare, t.ex. Innovators resistance , Bankrättsföreningen och Sveriges bankkunders riksförbund, behöver ges en röst i utredningar och som remissinstanser samt ges resurser för att bygga ut sin rådgivningsverksamhet. Regeringen bör tillsätta en utredning för hur patentlagen kan stärkas och lagarna användas fullt ut för att minska de stölder som begås mot uppfinnare, entreprenörer och företagare och inbjuda dessa organisationer att delta. I denna utredning för ingå hur lämpliga myndigheter och utrikesförvaltningens tekniska attachéer kan ges i uppgift att bevaka rättigheter och utvecklingsmöjligheter för Sveriges uppfinnare, entreprenörer och företagare.

Stockholm 2013-08-19

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida