[Hemsida] [Skicka vykort]


Upplysningscentralens unkna förtalsbrott
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 3 juni 2013

Upplysningscentralen (UC) ägs av bankerna. Dess huvudsakliga uppgift är att ta reda på om bankernas kunder är kreditvärdiga. Men UC har också en dold agenda som bolaget ägnar sig åt precis vad som framgår av Nordeas Svarta Bok och bankernas hemliga register. Det är den illegala verksamhet, som sker genom grova ekonomiska förtalsbrott, mot vissa av bankernas kunder.

En av de skötsamma företagare som fått erfara vad vilken skada som UC kan ställa till med är Lars-Göran Nilsson i sin verksamhet som tidigare bestod av bl a biluthyrning, i Lars-Göran Nilsson Bil & Uthyrning AB. Företaget var ett av de bolag som drabbades av UC:s felaktiga upplysningsregister vilket ledde till uppsägning av återförsäljaravtal med Svenska Bilimporten FHA AB och att många av hans andra lönsamma kontrakt med underleverantörer sades upp.

UC:s felaktiga upplysningar om Lars-Göran Nilssons bolag fick långtgående konsekvenser. Med anledning av att Återförsäljaravtalet sades upp, sades vidare demonstrationsavtalet upp och genom att demonstrationsavtalet sades upp sades även kommissionsavtalet upp. Det vill säga: "Katten, på råttan och råttan på repet" Ett trick som UC brukar ägna sig åt när man vill klämma åt företagare! Följderna blev uppenbara för var och en som förstår vad felaktiga kreditupplysningar från UC medför för ekonomiska konsekvenser. Bolaget som så många andra företag i konkurs i samband med den förra bankkrisen 1987 1993.

Karin Sandström som är godkänd revisor har tagit fram ett värde som bygger på vad detta innebar konkret för ett välskött företag som Lars-Göran Nilssons Bil & Uthyrning AB:

Värdet på bolaget bygger på fem gånger årsvinsten, detta värde blev något högre än en avkastningsvärdering som hon jämförde med som var byggd på en normal avkastningsgrad och räntekostnad på 12 procent samt avskrivningsbehov för framtida goodwill på 10 procent. Enligt hennes väldokumenterade resultatkalkyler, som jag tagit del av, så har biluthyrningen beräknats förlora ett värde på drygt 12 miljoner kronor samt för bilförsäljningen på drygt 4 miljoner kronor.

I en mellandom i mål T 16175-98 fastställs att UC lämnat oriktiga uppgifter och borde därför bli skadeståndskyldiga för vad de ställt till med. Men, när både domstolar och staten tar parti för bankerna och polisen inte ens reagerar på min anmälan om bankernas förtalsbrott, kan vad som helst hända. Och i stället för att straffa den uppgiftslämnare inom UC som lämnat felaktiga uppgifter om Lars-Göran Nilsson företag hände följande:

Efter mellandomen i målet fortsatte förhandlingarna ända fram till när hela målet blev avgjort i Stockholms tingsrätt 2012-03-02. Som brukligt är i svenska domstolar, när det gäller uppenbara förtalsbrott som bankerna och deras bolag bedrivet, kunde både UC och uppgiftslämnaren till slut gå helt fri.

Lars-Göran Nilssons bolag ska nu ersätta UC AB för dess rättegångskostnader på drygt 1 miljon kronor, varav 940.000 kronor avser ombudsarvode, jämte ränta. Detta trots att en lagakraftvunnen mellandom redan har fastställt att UC registrerat och lämnat oriktiga uppgifter och orsakat stor ekonomisk skada i form av utebliven vinst och framtvingad konkurs.

Vem är då Lars-Göran Nilsson? Vad kan han ha begått för brott? Vilken verksamhet hade han bedrivit –/font> för för att så till den milda grad bli straffad och bli utan någon som helst ersättning enligt domen Stockholms tingsrätt, för den stora skada som UC, genom det uppenbara förtalsbrottet, orsakat honom och hans bolag ?

Lars-Göran Nilssons brott är att han är egen företagare. Han hade under mer än 20 år framgångsrika år bedrivit biluthyrningsverksamhet i Örnsköldsvik med ett utlämningsställe för bussar i Umeå. Nilssons företag var t ex det enda i regionen som kunde leverera bussar för uthyrning till bl a försvaret, Vägverket, polisen och Sjöfartsverket.

Den lönsamma och välskötta uthyrningsverksamheten utökades sedermera med bilförsäljning, leasingverksamhet och service. Verksamheten utökades även till Härnösand. Till att börja med sålde han Mitsubishi och från och 1991 övergick man till att sälja Hyundai. Det innebar stora fördelar att ha de olika verksamhetsgrenarna på ett och samma ställe. Demobilarna från Hyundai kunde användas till uthyrningen och de bilar som använts till uthyrningsverksamheten kunde säljas vidare till rabatterade priser.

NNågra brott hade aldrig Nilsson begått tidigare, men genom UC:s förtal försvann all hans trovärdighet. Han blev attackerad från alla håll, samtidigt som han blev av med alla sina kontrakt. Att försvara sig mot alla påhopp visade sig snart vara en omöjlighet

Det är mot den bakgrunden jag ifrågasatte tingsrättens dom, som i så många andra fall som jag tagit del av eftersom domen innehåller både domvilla och jäv. Efter att noggrant granskat målets tidigare handläggning kan det konstateras att mycket av handläggningen enligt svarandens initiativ ägnats åt frågeställningar som ligger helt utanför målets kärna.

Det som enligt ansökan om stämning utgör själva grunden för talan har svarandens advokat helt enkelt försökt bryta ner och omforma till en helt annan talan än den käranden angivit och avsett, vilket tingsrätten inte har uppfattat. En advokat som på det viset bekämpar motparten, kan processa hur länge som helst och till vilka kostnader som helst, för att uppdragsgivaren skall vinna målet.

Tingsrätten har helt enkelt helt åsidosatt att det i målet finns en lagakraftvunnen mellandom. Tingsrättens mellandom från 31 maj 2001 och hovrättens dom från 11 februari 2003. Tingsrätten har ju redan fastställt att svarande UC ådragit sig skyldighet att utge skadestånd till kärande, enligt 21 § första meningen i kreditupplysningslagen (1973:1173)

NNär sedan den slutliga domen överklagas till både hovrätt och Högsta domstolen får inte ens käranden prövningstillstånd, i vare sig hovrätt eller Högsta domstolen vilket tydligt visar att svenska domstolar i de flesta fall går bankernas ärenden, vilka grova förtalsbrott och andra grova brott som begås mot bankkunderna när det är bankerna själva som är på obestånd.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Bankrättsföreningen/font>

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida