[Hemsida] [Skicka vykort]


Sverige straffar sina brottsoffer
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 20 februari 2013

Företagare som blir diskriminerade i offentlig upphandling får ingen som helst ersättning, även om de stämmer den som orsakat felaktigheterna och får rätt i själva sakfrågan. De får inte ens betalt för rättegångskostnaderna, om de vinner målet.

Det fick jag själv erfara, genom mitt företag Nordisk Annonsbyrå som jag startade 1966, efter att ha stämt Nyköpings kommun för att inte följt villkoren för offentlig upphandling – i det så kallade Ryanair-målet – när Nyköpings kommun den 26 mars 2003 ingick ett avtal med Ryanair, utan någon offentlig upphandling.

Den dåvarande Regeringsrätten (som numera döpts om till Högsta Förvaltningsdomstolen) konstaterade i sin dom att reklamavtalet med Ryanair måste handlas om i konkurrens. Reklamavtalet mellan Nyköpings kommun och Ryan Air slöts med det socialdemokratiska kommunalrådet Göran Forsberg. Övriga politiker visste ingenting förrän det skulle fattas beslut i frågan

Det är inga småsummor det handlar om. Avtalet innebär att Ryanair under tio år skulle tillhandahålla kommunen ”marknadsföringsinsatser/nyttigheter” i form av reklam och omnämnande av kommunen som besöksplats och etableringsort för företag mm. Som ersättning skulle kommunen utge 55 miljoner till Ryanair. Det har man nu gjort under 10 år genom att betala ut 55 miljoner till Ryanair. Vad man fått för dessa 55 miljoner är fortfarande inte ordentligt redovisat.

Kommunalrådet begick brott genom att inte följa villkoren för offentlig upphandling. Han brydde sig inte ens om att beakta domen i Regeringsrätten, genom att göra om upphandlingen. Efter 10 år har kommunen förlängt upphandlingen, utan att heller denna gång, bry sig om att tillämpa offentlig upphandling.

Kommunen anser således fortfarande, i uppenbar strid med tre domstolsutlåtanden, att Ryanair är det enda företag som kunnat tillhandahålla kommunen de efterfrågade tjänsterna, varför den ”ensamliknande situation” som därmed uppkommit kan motivera tillämpning av så kallad förhandlad förhandling utan föregående annonsering. Enligt 5 kapitlet 17 § i lagen om offentlig upphandling (LOU)

Den ensamstående situationen som kommunen framhåller framstår närmast som en konsekvens av att kommunen i förväg fastställt medlet för verksamheten, nämligen att annonsering skall ske på och i Ryanairs flygplan samt på företagets hemsida, i stället för att förutsättningslöst försöka nå det uppsatta målet, nämligen att kommunen skall nå passagerarna till och från flygplatsen till och från Skavsta flygplats med reklam om kommunen.

Om målet för Nyköpings kommun är att nå målgruppen resenärer till och från Skavsta flygplats med sitt informationsmaterial finns det jämt Ryanair flera reklamföretag som skulle kunna erbjuda dylika tjänster. Någon ensamrätt i lagens mening för Ryanair att i något avseende tillhandahålla Nyköpings kommun tjänster för information eller reklam om kommunen föreligger inte. Möjlighet för kommunen att tillämpa så kallad förhandlad upphandling utan föregående annonsering har därför inte förelegat.

Jag anser att det är märkligt att kommunen utan att ha genomfört någon upphandling eller tagit del av något anbud anser sig kunna bedöma att det framstår som osannolikt att jag, eller något annat reklamföretag, skulle bli antagen som leverantör, när de inte ens brytt sig om att redogöra för vad som skall göras på ett ordentligt sätt, i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Därför kräver jag nu att kommunen offentligt skall redogöra för vad som skett under 10 år och vad man fått ut av skattebetalarnas pengar och vilka reklamåtgärder som har kostat 55 miljoner, utan att man brytt sig om att göra om upphandlingen. När det gäller ”ensamrätt” är det ju skillnad mellan legal ensamrätt och faktisk ensamrätt. Om den omständigheten att den upphandlade tror sig veta att endast en leverantör kan komma ifråga utgör laglig grund för att underlåta offentlig anbudsinfordran , skulle lagens huvudsyfte – att stimulera konkurrensen fullständigt motverkas.

Och vilken anledning finns det för Nyköpings kommun att ensidigt, och strid med tre domstolsbeslut gynna Ryanair som är ett flygbolag, i förhållande till reklamleverantörer, och sedan när det gamla avtalet upphör, lagstridigt och ännu en gång, att skänka Ryanair ytterligare miljoner utan någon upphandling ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida