[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Står svenska politiker över lagen ? 
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 14  mars. 2008

I många artiklar och i mina senaste böcker har jag påtalat att politiker, i många fall jag tagit del av och sedan skrivit om, vare sig följer den svenska lagstiftningen eller Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen). Dock utan någon politiker, velat ta upp dessa grundläggande frågeställningar till debatt, eller omedelbara åtgärder.

Därför beslöt jag att få ett av dessa ärenden prövat i domstol. Det gäller Nyköpings kommuns 55-miljoners avtal med flygbolaget Ryanair, som jag betraktade som olagligt. Jag lät därför ett av mina företag stämma Nyköpings kommun för det rättsvidriga avtalet.

Det var Nyköpings socialdemokratiska kommunalråd Göran Forsberg som ensam förhandlade med Ryanair om ett reklamavtal. Övriga politiker visste ingenting förrän de skulle fatta beslut. Ryanair-avtalet anser jag bara vara ett tecken på politikers maktfullkomlighet, när det gäller att fatta odemokratiska politiska beslut, som dessutom i detta fall på ett uppenbart sätt strider mot lagen om offentlig upphandling.

Nyköpings reklamavtal med Ryanair egentligen en skenmanöver. Avtalet är ett sätt att försöka kringgå gällande förbud för kommuner att med skattemedel subventionera enskilda företag. I detta fallet har kommunen dessutom struntat i lagen om offentlig upphandling. Det måste Göran Forsberg varit medveten om, när han utan något som helst anbudsförfarande, gjorde upp med Ryanair.

I mars 2005 slog också regeringsrätten slutligen fast att nyköpings kommuns reklamavtal med Ryanair är olagligt och måste förhandlas om. Men fortfarande har kommunen inte vidtagit några som helst åtgärder för att kontakta mig, göra upp i godo eller begära omförhandling av avtalet. Tvärtom.

Under den process som inleddes redan i Länsrätten, fortsatte Göran Forsberg att betala pengar till Ryanair, redan innan slutlig dom fattats av regeringsrätten. 40 av de 55 miljonerna betalades ut direkt till Ryanair. Kammarrätten förbjöd Nyköpings kommun att betala ut de resterande 15 miljonerna. Det beslutet brydde sig politikerna i Nyköping inte heller om.

Min jurist Pär Cronhult som framgångsrikt drivit detta ärende från Länsrätten upp till Regeringsrätten anser också att kommunen är skyldig att begära tillbaka de 55 miljoner som man på felaktiga grunder utbetalat till flygbolaget Ryanair.

Den fråga som jag därför vill ställa till statsminister Fredrik Reinfeldt är om inte det är regeringens skyldighet att se till att även politikers grova felsteg beivras. När det gäller uppenbara lagbrott från valda politiker, räcker det inte längre med Konstitutionsutskottets fastställande av fel. Bryter politiker mot lagen, och högsta svenska rättsinstans redan har konstaterat att så skett, måste de skyldiga omgående rätta till felen, eller ställas till svars i domstol.

Om ingen annan gör det, är det regeringens skyldighet att se till att så sker. Om inte regeringen agerar mot Nyköpings kommun, som under snart 3 år helt har negligerat Regeringsrättens beslut i detta ärende, överväger jag nu själv att begära skadestånd i detta ärende.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida