[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Jämlikhet och (o)rättvisa
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 9 juni 2004

I dag är det inte längre arbetstagare och tjänstemän som diskrimineras i svensk politik. Det är de svenska företagarna som fått det allt svårare att överleva. De mindre bolagen diskrimineras, av både banker, förmögenhetsskatt och särregler. Många drabbas dessutom  av dubbelbeskattning. Svenska företagare tvingas skatta en gång till, för tillgångar som redan är beskattade.

Kreditförlusterna i det svenska banksystemet beräknades till cirka 100 miljarder kronor för 1991 - 1992. I huvudsak bestod dessa gigantiska förluster av några större fastighetsbolag som hade fått låna pengar av bankerna, mot negativ direktavkastning.

Krisbankerna tog sedan raskt igen sina förluster genom att säga upp krediterna för välskötta företag, som inte länge passade in i krisbankernas "portfölj". Facit av bankkrisen blev att krisbankerna återfick sin förlorade kapitaltäckningsgrad. Medan de svenska framtidsföretagen gick under, och den svenska statsskulden ökade med 1.000 miljarder.

Sedan 1970-talet gynnar dessutom de politiska makthavarna arbetstagarna,  på arbetsgivarnas bekostnad. Det sker genom att man har flyttat fokus. Från hur välstånd skapas till hur välstånd skall fördelas. I Sverige stampar de socialistiska partierna och dess stödtrupper ur de små företagarna. Så mycket som det går. Resultatet har blivit en sjunkande tillväxt, där bara statsskulden ökar.

Det urholkade svenska välfärdssamhället lyckats fånga in allt fler i det sociala skyddsnätet. Nästan var femte svensk i arbetsför ålder får i dag bidrag. När de i stället borde bidra till den fortsatta ekonomiska utvecklingen i landet. Utbudet av av olika förmåner har skapat sin egen storartade efterfrågan. Många som föredrar ledighet framför arbete, ser i dag till att få sin önskan uppfylld.

Enskilda människor måste i ökad utsträckning börja ta ansvar för sina egna liv. På de gamla socialistiska fanorna brukade det stå: "gör din plikt, kräv din rätt" - alltså i den ordningen. Någonstans på vägen klippte vi den fanan mitt itu. I dagens Sverige har allför många har fått  den uppfattningen att det är samhället som skall ordna allt, och att det är företagarna som skall stå för hela notan. Vår definition av medborgarskapet har allt mer kommit att bli en lista med rättigheter, utan några skyldigheter.

I drygt 30 år har den svenska ekonomin utvecklats åt fel håll. Den ekonomiska socialistiska politiken har förpassat Sverige allt längre ner på välfärdslistan. Många av dagens ekonomiska problem kan föras tillbaka till det förflutna. Välfärdsstatens expansion under de senaste 30 åren  har tagit sig uttryck i en ensidig expansion inom den offentliga sektorn, på företagarnas bekostnad. Dessutom favoriserar arbetsrätten kortsiktiga trygghetsaspekter, till förfång för den dynamik, som är avgörande för företagens förmåga att expandera.

Förklaringen till Sveriges ekonomiska kris är enkel. Det är att balansen mellan den offentliga och privata sektorn blivit helt skev. De allt högre skatterna blir en ofrånkomlig effekt av en växande offentlig sektor i en ekonomi med svag ekonomisk tillväxt.

Det viktigaste för den framtida ekonomiska politiken i Sverige är därför att på nytt börja skapa förutsättningar för tillväxt - att förbättra klimatet för företagande. Många små företag skulle ha möjligheter att utvecklas, om de bara gavs de rätta föreutsättningarna.

Därför måste företagarna kräva avskaffandet av diskriminerande särregler, i jämlikhetens namn. Och att förmögenhetsskatten avskaffas, i  rättvisans namn. Författningsdomstol måste införas, för att företagarna åter skall
kunna lita på rättsväsendet.

Nu  är dags att kräva frihet för företagare !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida