[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Med makt att förändra
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 24 februari 2004

Inom det svenska domstolsväsendet är det Högsta domstolen (HD) och regeringsrätten som har det primära ansvaret att ändra på felaktiga domslut i lägre instanser. Tyvärr tar inte våra högsta rättsinstanser vara på den möjligheten, i den utsträckning som vore önskvärt.

Det gäller framförallt när det gäller felaktiga domar i politiskt känsliga mål. Även om de på ett klart sätt strider mot både EG-rätten eller Europakonventionen. De politiskt valda domarna i våra högsta rättsinstanser gör i stället som politikerna vill. Det resulterar ofta i att felaktiga domslut mot enskilda, som ofta inte rättas till när de prövas i högsta rättsinstans. Eller också blir dessa mål inte alls prövade av HD eller i regeringsrätten .

I Sverige en av de större bristerna i 1974 års författningsform att de politiker, som själva tog sig makten att på egen hand skriva regler för sin maktutövning, underlät att i den nya regeringsformen föra in några regler hur denna deras maktutövning skall kontrolleras.

I så gott som alla författningar utom den svenska finns det regler om sådan kontroll. Den som här behärskar riksdagsmajoriteten kan göra i stort sett vad han vill utan att riskera någon påföljd. Enskilda som råkar illa ut genom felaktig myndighets - eller ämbetsutövning får därför i många fall inte heller någon möjlighet till upprättelse när deras fall prövas i domstol.

I takt med att politikerna skaffat sig allt större makt tillerkänns domstolarna minskad vikt.

Som lagstiftare har politikerna varit angelägna om att på olika sätt skjuta domstolarna i bakgrunden.

Det sker med hjälp av lagarnas politiska förarbeten, som gör det det svårare för domare att följa och förstå vad som står i lagtexten. Domarna i Sverige tvingas istället att luta sig mot den politiska förklaringen bakom själva lagtexten, som flitigt används av advokater när själva lagtexten talar emot givna beslut. För att inte bryta direkt mot svensk och internationell lag är dessa förarbeten är ofta avsiktligt luddigt formulerade.

Farorna i denna utveckling ligger framför allt i däri att de enskildas möjligheter att erhålla rättsligt skydd minskas i takt med att domstolarnas befogenhet att gripa in beskärs.

Särskilt anmärkningsvärt är att politikerna i samband med arbetet att ompröva de medborgerliga fri - och rättigheterna inte velat ge de enskilda medel att hävda sin rätt om de blir kränkta i dessa friheter, om myndigheter eller andra gjort intrång i deras frihetssfär.

Enligt Regeringrådet Gustaf Petrén och Sven H Åsbrink i boken: ”Försvara Din frihet !” (Medborgarrättsrörelsen 1976) blir rättigheterna blir på detta sätt mera moralbud för statsmakten och myndigheter att följa i verksamheten än något varpå medborgarna kan grunda anspråk. Anledningen till denna utveckling är rädslan för att låta domstolar få något inflytande som kan uppfattas som konkurrerande med den politiska makten.

För domstolarnas högsta instanser räcker det således inte längre med makten att förändra, när viljan att rätta uppenbara fel och förändra inte längre finns. I dag tvingas drabbade svenskar ofta söka efter rättvisan i utlandet. Hos EG-domstolen i Luxemburg eller hos Europadomstolen i Strasbourg.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida