[Hemsida]


När staten agerar hälare
Av Mats Lönnerblad - 7 augusti 2007

I mina fem senaste böcker har jag bl. a. i detalj redogjort hur krisbankerna plundrade företagare under den svenska bankkrisen 1987 - 1993. Resultatet har inte låtit vänta på sig. I massor av brev, E-post och telefonsamtal har jag under de senaste 5 åren blivit bombarderad med upplysningar från tusentals svenska företagare som fått sina livsverk konfiskerade av bankerna och staten, när det var bankerna som var på obestånd. 

Metoderna har varit lika olika som olagliga. Men låt mig i detalj bara få redogöra för ett fall som jag redan tidigare skrivit om men som förtjänar att belysas ytterligare. Det gäller företaget System 3R som stals från grundaren och innovatören Börje Ramsbro, som själv startade sitt företag och under ett kvarts sekel byggde upp bolaget till den världskoncern det är i dag. 

Företaget stals med hjälp av statliga Stiftelsen Industrifonden och det är många frågor som fortfarande inte är besvarade. Frågorna som överlämnades till Industrifondens ordförande Sven-Åke Johansson den 5 november 2006 är fortfarande inte besvarade och lyder som följande:

1. När blev Industrifonden ägare till de 30.000 pantsatta aktierna i System 3R International AB ?
2. När realiserades de pantsatta aktierna ?
3. Till vilket värde realiserades de pantsatta aktierna ?
4. Vilken redovisning har skett efter pantrealisationen och till vem ?
5. Vilket eller vilka förvärvsavtal har Industrifonden ingått med ägaren Börje Ramsbro och/eller moderbolaget System 3R Holding AB ?
6. Vilken marknadsmässig värdering har gjorts av de 30.000 pantsatta aktierna före förvärvet ?
7. På vilka affärsmässiga grunder har Industrifonden fört förhandlingar med ägaren Börje Ramsbro ?
8. Vilken ersättning har Börje Ramsbro uppburit från Industrifonden för sitt ägande i System 3R koncernen ?
9. På vilka grunder beslutade Industrifonden att den löpande utbetalningen av ett 3-årigt avgångsvederlag från System 3R International AB skulle upphöra efter 7 månader ?
10.  När och hur förvärvade Industrifonden aktierna i System 3R Holding AB och till vilket värde ?

Fråga nr 10 har tillkommit efter att Industrifonden hävdat att först förvärvades aktierna  moderbolaget System 3R Holding AB och därefter aktierna i dotterbolaget System 3R International AB.

Börje Ramsbro krävde en o b e r o e n d e utredning för att få veta vad som skett. I stället anlitade Industrifonden Södermarks Advokatbyrå som tidigare utrett Nordbankens obeståndssituation och som i stället för att göra oberoende utredningar försvarar bankernas och statens agerande under bankkrisen.

Det svar som kom från advokatbyrån besvarade således inte någon av de 9 frågorna enligt ovan. I stället agerar advokaterna på Advokatfirman Södermark precis som när man hjälpte krisbankerna under bankkrisen. Man försvarar agerandet från bankerna och staten och döljer de grova ekonomiska brott som både bankerna och statens gjorde sig skyldiga till under krisen.

Låt mig därför citera vad såväl ordförande Sven-Åke Johansson som VD Claes de Neergaard för Industrifonden svarat tidigare i en skrivelse från den 4 december 2006 där det påstås att "köparna har gjort ett rättsligen giltigt och juridisk korrekt förvärv av aktierna i Holding och senare även i International".

Detta måste vara en direkt förfalskning av de verkliga omständigheterna då Ramsbro tidigare kunnat påvisa att det icke har gjorts något förvärv av några aktier från vare sig honom som ägare eller från bankerna.

I stället måste den utredning som Advokatfirman Södermark har gjort, upprättad av advokat Lars Göthlin som biträtts av advokat Daniel Heuman betraktas som en ren partsinlaga, vilken upprättats efter kontakter med de parter vilka varit involverade i den grova ekonomiska brottslighet som förekommit i fallet.

Som svar på kritiken har advokat Lars Göthlin som ansvarat för partsinlagan framfört att han sammanträffat med flera personer. Av den gjorda utredningen framgår att han sammanträffat med Håkan Nordquist, vilken inte kan anses vara trovärdig i något sammanhang, då det var han som planlade och genomförde stölden av Ramsbros företag. 

Södermarks advokater har dessutom upprättat en utredning, vilken undanhåller tillgångar i dotterbolaget System 3R International AB med övervärdet på 77.1 miljoner kronor exklusive övervärden i fastigheter. Till detta kan noteras att i detta övervärde ingår inte de immateriella rättigheterna som patent och varumärket 3R, som värderats till cirka 43 miljoner svenska kronor. Dessa tillgångar ägdes av moderbolaget System 3R Holding AB, som Börje Ramsbro ägde till 100 procent.

Hade Södermarks advokater sammanträffat med den rättmätige ägaren inför utredningen hade de lätt kunnat undvika att producera en utredning som bygger på falska grunder och Håkan Nordquists grova lögner.

Industrifondens erlagda ersättning för 30000 aktier uppgick till en krona. Enligt det underlag som jag tagit del av är det redan styrkt att Småföretagarfondens andel (se Not) hade ett bokfört värde om 7 miljoner 664.894 kronor och ett marknadsvärde på cirka 58 miljoner kronor. 

Därför kan knappast Södermarks advokater betraktas som trovärdiga när de i sin partsinlaga påstår att det inte finns någon grund att anta att den andel i System 3R koncernen som Småföretagarfonden "förvärvat" betingat ett värde som uppenbart avvikit från den ersättning som erlagts.

Försäljningspriset när företaget sedan såldes vidare visar tydligt bolagets verkliga värde.

Vad som tidigare hänt är ju att Stiftelsen Industrifonden med en styrelse som utses av regeringen bakom Börje Ramsbros rygg fört förhandlingar med bankerna tillsammans Håkan Nordqvist och Företagskapital AB om delägarskap i Ramsbros företagsgrupp. 

Industrifonden har dessutom låtit sig tilldelas 30.000 stulna aktier i System 3R International AB för bara 1 krona torts att det bokförda värdet uppgick till 7.6 miljoner och marknadsvärdet uppgick till cirka 58 miljoner. Denna tilldelning/stöld skedde medan Ramsbro ägde moderbolaget System 3R Holding AB.

De utredande advokaterna bekräftar själva, uppenbarligen utan att tänka sig för, vilka brott som begåtts, citat:

"Att det föreligger en upplysningsplikt framgår indirekt av avtalslagen. Genom att inte upplysa motparten om viktiga omständigheter kan man aktivt ha förmått honom att ingå avtal som han eljest inte skulle ha slutit. Då har man gjort sig skyldig till svek. Om förtigandet inneburit att man utnyttjar motpartens oförstånd, lättsinne eller trångmål föreligger ocker. 

Att förtiga vissa omständigheter kan vidare anses strida mot tro eller heder och leda till att avtalets innehåll bedöms som oskäligt. Om part försummar sin upplysningsplikt kan det få till följd att avtalet blir ogiltigt eller kan jämkas."


Samtliga dessa omständigheter råder i System 3R affären, vilket torde vara grunden till att advokaterna från Advokatfirma Södermark producerat den oseriösa utredningen för att dölja svek, ocker och i strid mot tro och heder. 

Hur företag som hela tiden sköter sina åtaganden kan få sina tillgångar beslagna av bankerna, med hjälp av svenska staten är något som jag inte kan förstå. Enligt de uppgifter jag inhämtat om System 3R koncernen hade bolaget hela tiden infriat sina räntebetalningar och engagemanget hade varit "performing".

Som i så många andra fall som jag skrivit kunde företag ändå stjälas utan att någon har straffats. Trots att bankerna eller de s k köparna hade någon fullmakt, i någon form att förhandla om Ramsbros ägande, hade de bakom ryggen på honom träffat ett hemligt avtal, vilket blev känt för Ramsbro först den 15 november 1994. Detta efter en förfrågan till ledningen för Sparbanken Sverige AB om vilka avtal som förelåg. Ledningen besvarade hans förfrågan och sammanfattade avtalsläget enligt följande, citat:

"Två avtal träffades den 3 december dels mellan Sparbanken Sverige AB, Håkan Nordquist, Nordbanken och Företagskapital AB, dels mellan Er, Håkan Nordquist och Företagskapital AB/Småföretagarfonden. Genom dessa avtal är en slutlig uppgörelse träffad mellan Er och banken."

En grundförutsättning för att förvärvet skall anses giltigt krävs att Ramsbro och hade kännedom om avtalet mellan bankerna och de s k "köparna". Dessutom skall det noteras att Sparbanken icke åberopar någon option. 

Den option Börje Ramsbro till sist under konkurshot tvingades underteckna till förmån för Sparbanken Sverige om förvärv av 90 procent av aktierna i System 3R Holding AB, för en krona visade sig vara en falsk rättshandling, producerad av Håkan Nordquist. Att han själv producerat denna handling medgav han vid ett senare möte med Ramsbro den 10 september 2003. 

Det var så det gick till under bankkrisen när staten agerade hälare åt bankerna under hot om repressalier och konkurs lade beslag på företagens tillgångar.


Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Not.
Småföretagarfonden ägdes av Stiftelsen Industrifonden och förvaltades av Företagskapital AB genom
ett flerårigt förvaltningsavtal.

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik

Läs vidare:  Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden.

 

Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida