Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


3R - kulturen

3R-gruppens fortsatta expansion och utveckling som arbetsplats avgörs helt av den kultur på vilken all verksamhet inom gruppen vilar. 3R-kulturen är inte en lek med ord utan ett resultat av en mödosam process med målsättningen att bl a skapa en arbetsplats ”i tiden med individen för framtiden”. Detta har också blivit 3R-gruppens valspråk.

En snabb företagsutveckling inom ett högteknologiskt område med en världsomspännande verksam­het kräver en stark kultur för att kunna bemöta för­ändringar som hotar balansen inom det egna verk­samhetsområdet. Det måste därför ligga i varje med­arbetares intresse att hålla 3R-kulturen levande. Och därigenom behålla den gemensamma sociala platt­form som är nödvändig för att upprätthålla hög be­redskap.

Grundidéen 3R har utvecklats för att täcka ett stort tillämpningsområde så att alla ska kunna känna sig delaktiga i den totala processen. 3R är lätt att uttala på alla språk vilket underlättar kommunikation över gränserna, både geografiskt och socialt!

3R Technology
3R=3 Referensytor i ett koordinatsystem med axlarna x, y och z. Denna teknologi har i århundraden an­vänts för att entydigt fastställa en kropps dimension och läge. 3R-teknologin används av alla som utvecklar och producerar föremål som ska definieras i form och läge. 3R-teknologin är länken mellan människa, maskin och datorkraft. se bild Allt kretsar runt 3R

3R Management
3R=Risktagande - Realism - Resultat, tre väsentliga komponenter i ledningsstrategin i den industriella världen. Inga avgörande förändringar är möjliga utan ett visst mått av Risktagande. En utvärdering med Realism sänker risktagande till en nivå som kan överblickas och behärskas. Målet med all verksam­het bör vara att uppnå Resultat som upplevs positivt av alla individer som deltar i den total processen från idé till marknad.

3R Education
3R=Reading - Riting - Rithmetic (Reading-wRiting-aRithmetic), står i den engelskspråkiga världen för de tre baskunskaperna läsa — skriva — räkna. Ingen högteknologisk industri eller högtstående samhälls­system kan vidareutvecklas utan tillfredsställande kunskaper inom dessa områden. Se exempel

3R Quality
3R=Research - Responsibility - Reliability. 3R-gruppens målsättning ska vara att verka för högsta möjli­ga kvalitet (quality). Detta gäller såväl produkter som mänskliga aspekter. Denna målsättning kan för­verkligas dels genom egen forskning (Research), dels genom att hela tiden ta lärdom av andras erfarenhe­ter. För att dessa erfarenheter ska resultera i kvali­tetshöjningar krävs dock ett stort mått av personligt ansvar (Responsibility) samt mycket höga krav på tillförlitlighet (Reliability).

3R Image
3R=Ramsbros - Rolls - Royce. Börje Ramsbro vill med sin Rolls Royce symbolisera den image som eftersträvas av ett högteknologiskt företag — endast det bästa är gott nog. Alla och envar inom 3R-gruppen kan genom sina dagliga insatser stärka gruppens image med ett bra samarbete som resulterar i bättre arbetsförhållanden, bättre produkter etc. Se bild

3R Policy
3R=Rätt kvalitet - Rätt pris- Rätt tid. 3R-gruppens målsättning ska vara att alltid erbjuda marknaden Rätt kvalitet till Rätt pris och därmed skapa ett lö­pande behov av gruppens produkter. Även om kvali­tet och pris motsvarar marknadens krav är dock leve­rans i Rätt tid en förutsättning för att vår expansion ska kunna fortsätta.

3R Lönesystem
3R=Realistisk grundlön - Rättvisedel - Resultatandel. Med 3R-ideologin som bas har 3Rs lönesystem ut­vecklats för att ge varje medarbetare skälig ekon­omisk ersättning för sina insatser inom 3R-gruppen. Realistisk grundlön fastställs av arbetsmarknadens parter där individens insatser för samhällssystemet värderas. Rättvisedelen är ett individuellt tillägg som tilldelas medarbetare vilka enligt 3R-gruppens bedömningsregler gör en insats utöver normalpresta­tionen. Resultatandelen grundar sig på 3R-gruppens totala resultat och varje medarbetares faktiska närvarotid. Läs vidare: Dags att skaffa en egen lönemodell -Artikel tidningen Lönejournalen Nr 9/1994

3R Religionen
3R=Realistisk-Referens-Ram står för en religion som är definierbar till skillnad från många andra. 3R- religionen symboliseras av kubens entydiga och enk­la referensytor medan andra religioner kan symboli­seras av klotets krökta svårdefinierade mantelyta utan fasta referenser. Inom 3R-gruppen ska alla kun­na känna trygghet genom de värderingar och sam- arbetsformer som kontinuerligt utvecklas inom 3R- kulturen.

3R Ideologin
3R=Realism - Rättvisa - Resultatdelning står för tre begrepp i en idologi som verkar för ett bättre samhälle med ett fritt näringsliv. Med Realism avses den verk­lighet vi lever i och som ingen med sunt förnuft och ärliga avsikter kan förbise. Varje individ ska ha rätt att bemötas med Rättvisa, oberoende av befattning och ansvarsområde. Ett samhällssystem eller ett fö­retag i harmoni ska eftersträva en Resultatdelning som står i relation till gjorda insatser.

Utan bärkraftiga idéer roterar inga industriella hjul. Låt oss sätta fart med hjälp av 3R-kulturen.

Stockholm augusti 1983

Börje Ramsbro
3R Management AB
Läs vidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Innovators´Recistance

Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share