[Hemsida]


"Plikten framför allt"     
2022-02-26 av Mats Lönnerblad 

Det var Gustaf VI Adolfs valspråk. Han var Sveriges Kung som vid sitt trontillträde 1950 och verksamhet fram till sin död 1973, gjorde "Plikten framför allt" till sitt valspråk. Det var typiskt för honom.

Hans valspråk - innehöll inga stora och klingande ord - men han höll fast vid sitt valspråk under hela sin livstid. Även när han reste kors och tvärs i världen, för att representera Sverige. Pliktkänslan var då hans ständiga följeslagare på vägen. 

Den som också var känd för sin stora pliktkänsla var också Marcus Tullius Cicero (106 - 43 f Kr.) som var både försvarsadvokat, författare, talare och politiker. Cicero, blev mördad år 43 före Kristus, och är fortfarande för eftervärlden mest känd för sina brev, böcker och tal. Talen har uppfattats som ett mönster av kraftfull framställningskonst och breven och böckerna låter oss komma personen Cicero inpå livet på ett sätt som saknar motstycke i den bevarade antika litteraturen. 

Bokens titel: Cicero - om plikterna 
Författare: Marcus Tullius Cicero 
Förlag: Daidalos 

De tre böcker som han skrev till sin son med titeln: Cicero - Om Plikterna innehåller efter cirka 2.000 år fortfarande det vi behöver lära oss när det gäller våra plikter när det gäller både politik och vad vi måste beakta under vår egen levnad. De böcker som innefattar Första boken, Andra boken och tredje boken som är skrivna till hans son med inledning på svenska i den nya upplagan av Magnus Wistrand och efterskrift av Bo Lindberg med titeln: Cicero - Om plikterna Daidalos förlag som nyligen utkommit på svenska är väl värd att begrunda och läsa. 

Magnus Wistrand, som svarar för översättningen av Om plikterna och volymens inledning, är professor emeritus i latin vid Göteborgs Universitet. Bo Lindberg, som svarar för efterskriften, han är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid samma universitet. 

Marcus Tullius Cicero föddes den 3 januari 106 f. Kristus i den lilla bergstaden Arpinum (nuvarande Arpino) - där jag och min fru och våra barn - brukar tillbringa all vår sommarledighet. Min svärfar kommer från Arpino och har valt att behålla sitt barndomshem även efter det han flyttade till Frankrike.

Arpino och resten av världen har inte glömt bort Cicero. Staden måste fortfarande betraktas som en liten kulturstad med permanent uppsatta marmorskivor som finns på olika platser i staden med några av de bästa dikterna av poeter från hela världen återfinns återgivna både på originalspråk och översatta till italienska. En av dikterna är skriven av Lars Forsell. 

År 81 debuterade Cicero som försvarsadvokat på Forum i Rom och året efter väckte han stor uppmärksamhet genom att modigt och framgångsrikt försvara Sextus Roscius från staden Ameria i södra Umbrien.

Denne hade orättvist anklagats av diktatorn Sullas handgångna män för fadersmord och förskingring. Cicero lyckade få sin klient frikänd och gjorde stor succé som försvarare och talare. Men han valde att fly Rom eftersom Sullas ville döda honom som hämnd för att Cicero vann tvisten. 

Efter Sullas död år 78 f. Kristus - återvände Cicero till Rom - och han valde att ställa upp i kvestorsvalet år 76. Han valdes med stor majoritet och blev alltså kvestor redan år 75, bara 31 år gammal. Snart blev han även vald till konsul. Cicero var nu en klart lysande stjärna i både juridiken och politiken i Rom. 

Ciceros stora stund i politiken inträffade under hans konsulår år 63. Han lyckades då hantera ett upprorsförsök. På Ciceros beslut lyckades han utveckla ett undantagstillstånd för att ingen skada skulle drabba staten. Genom lyckliga omständigheter kom Cicero även över skriftliga bevis mot de sammansvurna och han kunde arrestera dem. Cicero pläderade för dödsstraff. Detta blev också senatens beslut och Cicero lät avrätta de dömda redan samma kväll.

Under Caesars envälde fanns det inte längre något utrymme för Cicero vare sig som försvarsadvokat eller i politiken. Som senator deltog han fortfarande i senatens sammanträden med yttrade sig inte. Han sörjde demokratin och den fria republikens fall och avskydde Caesars politik. Han deltog inte i sammansvärjningen mot Caesar men välkomnade mordet på honom den 15 mars år 44. 

Nu var Ciceros dagar räknade. Hans fiende Marcus Antonius satte upp Cicero på en lista och skickade ut soldater för att mörda honom. Cicero försökte först fly till kusten söder om Rom, men när soldaterna hann upp honom lät han sina slavar göra halt med bärstolen som han bars i. Han beordrade dem att inte göra motstånd och stack lydigt ut sitt huvud för att motta dödshugget. Hans avhuggna huvud och högra hand fördes till Rom där den hämndlystne Antonius lät spika upp dem på talarstolen på Forum. Ciceros dödsdag var den 7 december år 43. 

Men många av Ciceros verk som jag beundrar, lever vidare ännu i dag. Om Plikterna, som skrevs mot slutet av Ciceros liv, är ett försök att belysa moraliska grundprinciper såväl som att belysa moraliska dilemman. I de tre böckerna till sin son svarar han på frågorna vilka krav ställer de fyra kardinaldygderna, vishet, rättvisan, tapperheten och måttfullheten, på oss som individer och medborgare? Hur gör vi en rimlig avvägning mellan vårt nödvändiga egenintresse och vårt lika nödvändiga samhällsansvar? Hur bör vi bete oss mot våra släktingar, våra grannar och våra vänner. Han ger alla svaren i böckerna till sin son.

Ciceros brev, böcker och skrifter kom att få stort inflytande på synen på moral och uppfostran även under vår tid som visar vad Gustaf VI Adolf en person med stor pliktkänsla både för sitt land och hans många resor utomlands när han representerade Sverige kunde åstadkomma för att bevara Sveriges goda rykte även under vår egen tid. 

Mats Lönnerblad 

 


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Besöksräknare:


Hemsida