[Hemsida]


Del 9-Brottsliga gärningar inom affärslivet

 3Refaldigt bedrägeri

Det finns bedrägeri och det finns 3Refaldigt (trefaldig) bedrägeri där man med alla till buds stående medel i flera steg lägger beslag på annans egendom.

En som praktiserat det 3Refaldiga bedrägeriet är den efterlyste brodern i Timmermansorden, Håkan Nordquist, som lyckades ta över System 3R-koncernen med företagets egna medel. Detta kunde ske genom brottsliga gärningar mot mig som ägaren, vilseledning och manipulering av företagets två krisdrabbade bankkontakter, Sparbanken och Nordbanken.
Med de två bankerna har jag senare träffat förlikningar efter att Håkan Nordquists brottsliga gärningar avslöjades.

Jag räds inte hävda min uppfattning att Håkan Nordquist beter sig som en utpräglad psykopat, som ljuger, kränker och förtalar för att förgöra den som står i vägen för hans brottsliga affärsmetoder. Han lyckades lura till sig ett hemligt avtal med bankerna om hur jag skulle tvingas bort från mitt företag System 3R utan ersättning. Länk: Hemligt avtal

Håkan Nordquist är den typ av bedragare som skyller på andra. Han är inte kar för sin egen hatt. Under mina 25 år, som grundare och ägare till System 3R-koncernen, har jag aldrig mött någon som så frikostigt och stolt sprider sina lögner. Antingen är han dement eller så ligger det i hans medfödda personlighet att i alla sammanhang tillgripa lögnen för att försvara sina brottsliga gärningar. Jag har upplevt Håkan Nordquist som den parallella ekonomins sol och vårare.

Jag träffade en överenskommelse med Håkan Nordquist och Företagskapital AB om ett delägande i mitt operativa dotterbolag System 3R International AB (International). De svek överenskommelsen och inledde hemliga förhandlingar med bankerna om att själva lägga beslag på hela System 3R-koncernen. Allt genom en serie brottsliga gärningar av den grövsta formen, som planerades av Håkan Nordquist.

Det var, Håkan Nordquist, som stod för affärsupplägget tillsammans med Företagskapitals VD, Hans Dirtoft, som försökte legitimera den brottsligt belastade affären. Vid tidpunkten var Företagskapital ägt till 50% av Staten. Enligt det hemliga avtalet lurades bankerna till kravet att de immateriella rättigheterna, patent och varumärken, skulle överföras kostnadsfritt från mitt 100% ägda moderbolag System 3R Holding AB (Holding) till International. Tillgångar vilka hade ett marknadsvärde om ca 50 Mkr.

Villkoret om kostnadsfri överföring av de immateriella rättigheterna fullföljdes inte utan de åsattes ett symboliskt värde om ca 17.5 Mkr. Internationals köpeskilling till Holding returnerades som koncernbidrag till International. Detta resulterade i att det operativa dotterbolaget senare togs över utan att de ”nya ägarna” själva tillförde eget riskkapital.

Håkan Nordquist lyckades med att kapa System 3R-koncernen utan att tillföra en (1) krona av eget kapital. Ej heller har han fullföljt några avtal utan allt är uppdiktade transaktioner. Enligt det hemliga avtalet skulle han och Företagskapital förvärva samtliga aktier i Holding direkt från mig. Inte en enda aktie har förvärvats, vilket framgår av Holdings aktiebok. Ej heller har jag tecknat några aktieöverlåtelseavtal med bedragarna. Länk: Aktiebok System 3R Holding AB

Giltigheten av det hemliga avtalet var villkorat av att Håkan Nordquist och Företagskapital förvärvade samtliga aktier i Holding från mig. Då förvärven inte fullföljdes blev det hemliga avtalet ogiltigt och det finns därmed ingen giltig affär. Moderbolaget, Holding, kapades under ledning av Håkan Nordquist som fejkade allt. Han upprättade en serie uppdiktade protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten, som inte hade hållits. Allt är vilda fantasier signerat av Håkan Nordquist.

Resultatet av alla de brottsliga gärningarna slutade med att moderbolaget Holding plundrades på sina 90.001 aktier i det operativa dotterbolaget International, vilka fördelades mellan de tre parterna Företagskapital (25.000), Småföretagsfonden (30.000) och Håkan Nordquist (35.000) till priset av 1 kr per delpost. Huggsexan om aktierna i International sker medan jag äger Holding och är inte informerad. Det finns vare sig köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal. Länk: Protokoll från System 3R Holding AB, 1993-01-28

Den statliga Stiftelsen Småföretagsfonden hade upphört att existera den 31 december 1993 men fick nu uppdraget att träda in som bulvan för den statliga Stiftelsen Industrifonden, som enligt förordningen (1993:31) var förhindrad att investera i ägarkapital i form av aktier. Industrifonden har i årsredovisning 93/94 bokfört 30.000 aktier i System 3R till värdet 4.988.000, som bulvanen Småföretagsfonden ”förvärvade” för 1 kr.

Allt är uppdiktat och det finns vare sig köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal. Den statliga stiftelsen Industrifonden mutades med de stulna 30.000 aktierna för att uppbära rollen som bulvan och täckmantel. Länk: Industrifonden mutades med stulna aktier.

Enligt min ursprungliga överenskommelse med Håkan Nordquist och Företagskapital skulle jag via Holding kvarstå som tredjedelsägare i International mot att de immateriella rättigheterna överfördes till International kostnadsfritt och att royaltyn 3% till Holding upphörde. Jag uppfyllde dessa villkor men min aktieandel skänktes till den statliga Stiftelsen Industrifonden. Den 3Refaldige bedragaren, Håkan Nordquist, lurade allt och alla och när företaget såldes vidare efter några år för ca 325 Mkr kunde Håkan Nordquist med familj hämta in en exitvinst om ca 200 Mkr.

Redovisning ovan kan styrkas med skriftliga dokument och jag vidhåller att det finns ingen giltig affär utan allt är uppdiktat av Håkan Nordquist. Jag fakturerade Håkan Nordquist den 20 juni 2006 och erbjöd honom att göra ett retroaktivt förvärv av 35.000 aktier i International till det bokförda värdet 8.851.500 kr. Ett värde som han själv fastställde som förvaltare och VD i Holding. Fakturan gäller fortfarande och löper med dröjsmålsränta enligt lag. Länk: Faktura 20 juni 2006

Börje Ramsbro
Grundare och f.d. ägare till System 3R-koncernen

Till  innehållsförteckning:
Brottsliga gärningar inom affärslivet

Tack besöket och välkommen åter!
 Hemsida