[Hemsida]


Del 10 - Brottsliga gärningar inom affärslivet

Förvaltaren gav bort stulna aktier till sönerna

Håkan Nordquist satte sig som självvald förvaltare och VD i moderbolaget System 3R Holding AB och dotterbolaget System 3R International AB utan fullmakt och utan att äga en enda aktie. Länk: System 3R Holding AB. Medan jag äger Holding beslutade han att avveckla 35.000 aktier i International till - ”Håkan Nordquist med familj genom helägt bolag”- för totalt en (1) kr. Länk: Protokoll från System 3R Holding AB, 1994-01-28

Enligt Årsredovisning 1993 ägde Holding 90 001 aktier i International. Aktieposten var bokförd till 22 761 253 kronor. Årsredovisningen är undertecknad av Håkan Nordquist. Länk: Utdrag från System 3R Holding AB Årsredovisning 1993.

Det bokförda värdet av de 35 000 aktierna International uppgick till ca 8 853 833 kr vilket skall ställas mot den symboliska "köpeskillingen" 1 kr. Det finns vare sig köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal, vilket styrker att det skedde en ren stöld och en grovt brottslig gärning av Håkan Nordquist.

Sparbanken Sverige AB gjorde en mycket omfattande värdering av System 3R International AB, som är daterad den 22 juni 1993. Enligt denna värdering är värdet av System 3R International AB 115 Mkr exklusive de immateriella rättigheterna som ägdes av Holding.

Enligt ett domslut i Länsrätten i Stockholm har inte Sparbanken utnyttjat en option omfattande 90% av aktierna i Holding. Denna option var uppdiktad av Håkan Nordquist då han och Företagskapital enligt det hemliga avtalet skulle förvärva samtliga aktier i Holding direkt från mig som ägaren.

Efter att Holding hade plundrats på samtliga tillgångar (aktier och immateriella rättigheter s.ex. patent och varumärken) överfördes aktierna i moderbolaget från mig, Börje Ramsbro, till dotterbolaget International utan min kännedom och utan aktieöverlåtelseavtal undertecknat av mig som ägare och säljare. Länk: Aktieboken System 3R Holding AB.

Enligt det hemliga avtalet med bankerna gällde följande villkor för Håkan Nordquist och Företagskapital AB vad avsåg aktierna i Holding, citat: punkt 3.1

”Nordquist och Företagskapital skall denna dag dels förvärva 10% av Ramsbros aktier i Holding, dels få fullmakt från Ramsbro, att kalla till, och utan begränsningar företräda Ramsbro vid, bolagsstämma i Holding. Nordquist och Företagskapital har vidare för avsikt att under januari 1994 förvärva Ramsbros återstående aktiepost i Holding.”

Några aktier i Holding har aldrig förvärvats och någon fullmakt har jag inte lämnat till Håkan Nordquist personligen. Det finns således ingen ingång till en giltig affär, vilket styrks enligt det hemliga avtalet, citat: punkt 9.1

”Detta avtals giltighet är i sin helhet villkorat av att Ramsbro senast denna dag fullgör vad som anges i första meningen i 3.1”.

Inga villkor har fullföljts och därmed finns vare sig ett giltigt avtal eller en giltig affär. Detta styrker Håkan Nordquists brottsliga gärningar i samband med "System 3R-affären".

Nytt moderbolag
Håkan Nordquist lägger beslag på System 3R Electronic AB, som var ett vilande dotterbolag i International. Företaget bytte namn till Campro Tooling AB, som var ett annat vilande dotterbolag i International. Redan den 6 december 1993 har det registrerats en ny bolagsordning till PRV för Campro Tooling AB med adress Visinge Gård 183 43 Täby. Länk: PRV Registeruppgift

Campro Tooling AB blir det nya moderbolaget i System 3R-koncernen. Håkan Nordquists 3 söner, Henrik, Johan och Nicholas, blir ensamma ägare till Campro Tooling AB och Håkan Nordquist utsåg sig själv till VD. Campro Tooling AB blev ägare till 21.300 aktier i System 3R International AB (värde 5 841 900 kr), vilka kommer från den stulna posten om 35.000 aktier.

Campro förvärvade ytterligare 4 000 aktier genom en nyemission. Därefter motsvarade innehavet  ett röstvärde på 69.2 % av totala antalet aktier. Håkan Nordquist tillskansade sig full kontroll över International där han också var VD.  Länk: Utdrag Campro Tooling Årsbokslut 1994.

Det skall noteras att Håkan Nordquist själv bekräftat sin roll som förvaltare utan rätt att besluta över mina och Holdings tillgångar. I ett brev av den 2 juli 1999 till Kammarrätten i Stockholm har Håkan Nordquist i en tvist med Skattemyndigheten fastslagit följande, citat:

”Bolaget har inte uttalat att Börje Ramsbro skulle fråntagits det bestämmande inflytandet i 3R i och med avtalet den 3 december 1993.

Av detta framgår att Håkan Nordquist inte har haft något rätt som förvaltare att besluta om avveckling av Holdings aktier i dotterbolaget System 3R International AB. De beslut han tog är att beteckna som brottsliga gärningar.

Avveckling av moderbolaget
Avbildad: Dåvarande klanen Nordquist på Visinge Gård i Täby.
Ägandet i System 3R avvecklas efter några år enligt nedan.
Efter diverse transaktioner inom klanen Nordquist och Remusi Ltd Cypern (utländsk placering i eget bolag) avvecklades innehavet enligt utdrag förvaltningsberättelse från Campro Tooling AB år 2000, citat:

”Bolaget bedriver förvaltning av aktier. Per den 31 december har aktiekapitalet till mer än hälften förbrukats vilket innebär att reglerna i ABL 13:2 aktualiseras. Bolagets huvudsakliga tillgång utgörs av aktier i System 3R International AB, motsvarande 17% av aktiekapitalet (29 100 aktier). Under hösten 2000 har förhandlingar skett om en avyttring och preliminärt har en köpeskilling överenskommits. Den 25 april 2001 har ett avtal värderat på Campro Tooling AB:s aktieinnehav bekräftats till 55 MSEK (55.000.000 kr)".

Håkan Nordquist och hans Rimusi Ltd Cypern ägde tillsammans 84 375 aktier i International, som avvecklades den 15 juni 2001 till Atle AB för ca 160 Mkr. Värdet grundas på antagandet att samma pris/aktie som gällde för Campro Tooling.

Håkan Nordquist och Hans Dirtoft håller ordinarie bolagsstämma i Campro Tooling den 15 juni 2001, och tar därmed "avsked" till sitt verk "System 3R-affären". Länk: "Avsked"

Enligt aktieboken för Campro Tooling AB efterträder Atle AB som ägare den 15 juni 2001 och förvärvar samtliga aktier från  Henrik Nordquist, Johan Nordquist och Nicholas Nordquist. Länk: Aktiebok Campro Tooling

Sammanfattning
Håkan Nordquist har erbjudits många tillfällen att göra ett retroaktivt och giltigt förvärv av de 35 000 aktierna i International han tilldelade sig själv genom stöld. Min faktura på 8 853 833 kr från den 26 juni 2006 gäller för 35 000 aktier i International.  Håkan Nordquist har valt att tiga ihjäl mina krav även om han och familjen skulle må bättre av att göra rätt för sig medan tid är. Länk till: Faktura 26 juni 2006.

Börje Ramsbro
Grundare och ägare av f.d. System 3R-koncernen

Till  innehållsförteckning:
Brottsliga gärningar inom affärslivet

Tack besöket och välkommen åter!
 Hemsida